Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Værktøjer

Ernæringsindsats

Tidlig opsporing skal sikre ældres helbred, og handler om at reagere på ændringer i habitualtilstanden hos borgeren, og dermed forebygge sygdomsmæssig forværing og indlæggelse. Vejledning ses i det retningsgivende dokument Identifikation af uplanlagt vægttab

Læs mere om Ernæring i måltidshåndbogen.

Et væskeskema kan være et godt hjælpemiddel til vurdering af borgerens kost-og væskeindtag.

Rehabilitering i forhold til mad og måltider

Måltidssituationen er et oplagt sted at arbejde rehabiliterende.

En stor del af borgere i eget hjem er undervægtige, og konsekvensen heraf kan være nedsat livskvalitet og funktionsevne, dårlig livsmestring samt øget behov for hjælp til almindelige dagligdags aktiviteter.

Hvis du vurderer, at borgeren har brug for en rehabiliterende indsats – tag det op i det tværfaglige team.

Hjælpemidler

Borgere kan søge om et Hjælpemiddel, hvis denne har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i borgerens hverdag.

Du kan være behjælpelig med kontakt til visitationen, der vurderer om betingelserne for at få et hjælpemiddel, og yder hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, er opfyldt.

Få et overblik over vores procedurer

For at sikre borgeren den bedste kvalitet og ensartethed i de tilbud/service, at vi som kommune tilbyder, arbejdes der efter retningsgivende dokumenter, læs fx mere om;

Skemaer til samarbejdsbog

Fælles retningslinjer

Procedurer Sygepleje

Procedurer Tandpleje

Procedurer Træning

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål?

Klinisk diætist Eivor Hog Laursen
Mobil: 21 37 97 30
eiho@syddjurs.dk

Visitationen til Sundhed og Omsorg
Tlf.: 87 53 66 00