Værktøjer

Ernæringsindsats

Tidlig opsporing skal sikre ældres helbred, og handler om at reagere på ændringer i habitualtilstanden hos borgeren, og dermed forebygge sygdomsmæssig forværing og indlæggelse. Her ses vejledning  i Identifikation af uplanlagt vægttab og ernæringsscreening

Læs mere om Ernæring i måltidshåndbogen.

Et Væskeskema kan være gode hjælpemidler til vurdering af borgerens kost-og væskeindtag.

Appetit på livet

Måltidssituationen er et oplagt sted at arbejde rehabiliterende.

En stor del af borgere i eget hjem er undervægtige, og konsekvensen heraf kan være nedsat livskvalitet og funktionsevne, dårlig livsmestring samt øget behov for hjælp til almindelige dagligdags aktiviteter.

Desuden kan det have stor betydning for borgeren at have indflydelse på, hvad de spiser, med hvem og hvornår.

Dialogværktøjet Appetit på livet viser, hvordan borgerne kan inddrages.

Behov for et hjælpemiddel eller ændring af boligindretning

Borgere kan søge om et Hjælpemiddel, hvis denne har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i borgerens hverdag.

Du kan være behjælpelig med kontakt til visitationen, der vurderer om betingelserne for at få et hjælpemiddel, og yder hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, er opfyldt.

Borgeren kan også have behov for at ændre boligindretning, hvilket også vurderes af visitationen.

 

Få et overblik over vores procedurer

For at sikre borgeren den bedste kvalitet og ensartethed i de tilbud/service, at vi som kommune tilbyder, arbejdes der efter retningsgivende dokumenter, læs fx mere om;

Skemaer til samarbejdsbog

Fælles retningslinjer

Procedurer Sygepleje

Procedurer Tandpleje

Procedurer Træning