Vælg hvilken kommune, du vil besøge

Mundhygiejne

Vi bør have stort fokus på mundhygiejne da vores tænder kan holde hele livet hvis de passes og plejes. Det er også vigtigt at vi er opmærksom på de ældres tænder og mundhule da det kan påvirke deres helbrede og livskvalitet.

tandløs mand med et glas med gebis i

Ernæring
En forudsætning for at ældre kan nyde god og nærende mad uden ubehag og smerter er, at de har en velfungerende mund.
Hvis den ældre har dårlige tænder, kan det føre til problemer med at spise, og hvis de spiser for lidt eller for ensidigt kan der opstå fejl- eller underernæring og dermed generel svækkelse.

Helbred
Der ses en sammenhæng mellem tandsundhed og helbredet. Der er forskellige sygdomme der kan have alvorlige konsekvenser for vores tænder og omvendt ses der, at infektioner i mund eller tænder kan være med til at udvikle eller forværre nogle sygdomme. Der ses fx sammenhæng mellem diabetes og paradentose og mellem hjerte-kar-sygdomme og bakteriefloraen i mundhulen. Derudover kan der nævnes at dårlig mundhygiejne kan give lungebetændelse, hvor især de med dysfagi er i farezonen.

Livskvaliteten mand der sidder for sig selv og kigger på andre der spiser
Ældre der har dårlig mundhygiejne kan opleve ubehag og smerter, og der kan opstå lugtgener som følge af belægninger og madrester.
Derudover kan det opleves som flovt hvis andre bemærker ens dårlige mundhygiejne eller dårlige ånde.
Et resultat af det kan være at den ældre holder sig for sig selv og undgår socialt samvær.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Omsorgstandplejen er et kommunalt tilbud om tandpleje i eget hjem til borgere over 18 år som ikke kan bruge de almindelige tilbud pga. nedsat førlighed eller varigt fysisk- eller psykisk handicap. Det er ydermere krav om at borgeren er visiteret til ordningen og folkeregisteret i kommunen.

Hvis der vurderes at de arbejdsmiljømæssige forhold i eget hjem ikke er tilfredsstillende, tilbydes der tandpleje på egen handicapvenlig klinik.

Omsorgstandplejen har til formål at holde borgeren smertefri og sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt.

Der er en årlig egenbetaling som prisreguleres hvert år. Prisen kan ses på kommunens hjemmeside og dækker over de nødvendige behandlinger.

Visitering
Borgere der bor på plejehjem skal henvende sig til plejehjemslederen og borgere der bor, i eget hjem skal henvende sig til den kommunale hjemmesygeplejerske der ud fra en individuel vurdering afgør om betingelserne for omsorgstandpleje er opfyldt.

 

Kilde: Faaborg-Midtfyn kommune omsorgstandpleje

 

Specialtandplejen er et kommunalt tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til borgere som pga. nedsat funktionsevne ikke kan benytte sig af almindelig voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje. Det kan fx være ved udviklingshæmning, sindslidelse, borgere med cerebral parese eller borgere der er hård ramt af sklerose.

Specialtandplejens behandlinger foregår i handicapvenlige klinikker på Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C, hvor personalet har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre behandlinger der tager udgangspunkt i den enkelte borger.

For borgere over 18 år er der en årlig egenbetaling som reguleres hvert år. Prisen kan ses på kommunens hjemmeside.

Visitering
Borgere der har været tilmeldt omsorgstandplejen skal henvises via den kommunale tandpleje til overtandlæge Camilla D. Vognæs Tlf. 72 53 06 10.
Henvisning af øvrige borgere skal ske via et henvisningsskema – tryk her. 

 

Kilde: Faaborg-Midtfyn kommune specialtandpleje